Informácie

Poslaním Zariadenia je dopĺňať činnosti zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami vo veku od 1 – 3 roky.

Prevádzka jaslí je denne od 7:00 hod. do 17:00 hod.

Poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti

Zariadenie poskytuje opatrovateľskú starostlivosť zverenému maloletému dieťaťu v nasledujúcom rozsahu:

A) Kŕmenie detí, ktoré nie sú samostatné v jedení a dokrmovanie tých, ktoré začínajú jesť samostatne, ale ešte nedokážu zjesť celú porciu samy.

B) Prebaľovanie 4 – 5x denne a podľa aktuálnych potrieb dieťaťa.

C) Usádzanie na nočník v skupinkách podľa veku, v záujme pestovania návyku sedenia na nočníku, u starších detí asistencia pri použití WC.

D) Spoločné umývanie rúk pred každým jedlom a po použití toalety, za účelom pestovania návyku pravidelného umývania rúk.

E) Pobyt vonku v prípade priaznivého počasia každodenne v čase približne od 9.30 do 11:30 hod.

F) Poskytovanie opatrovateľskej služby v súlade s hygienickým štandardom.

G) Dodržiavanie pitného režimu.

H) Pestovanie návykov dieťaťa spolupracovať pri obliekaní a prezliekaní pred a po pobyte vonku, pred a po spánku, v záujme dosiahnutia samostatnosti v týchto činnostiach.

I) Podporovanie reči a komunikačných schopností,  riekankami, pesničkami a slovným komentárom bežných činností. Podpora tvorivých hier zameraných na rozvoj rozumových a poznávacích schopností. Rozvíjanie pohybovej kultúry pohybovými hrami a jednoduchým cvičením. Činnosti zamerané na rozvoj zručností v sebaobslužných činnostiach, v kreslení, maľovaní, modelovaní a pod. Podpora a rozvoj vzájomných sociálnych kontaktov. Využívanie didaktických hračiek a pomôcok na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa.

Stravovanie

Stravovanie detí je zabezpečené 3x denne.

Desiata – mliečne výrobky, nátierky , zelenina, chlieb, pečivo, cereálne výrobky
Obed – zabezpečený zo zariadenia spoločného stravovania pre deti
Olovrant – ovocie
Pitný režim

Orirentačný režim dňa

7.00 – 9:00 príchod detí, voľná hra, individuálne hry s deťmi, pohybové aktivity s riekankami
9:00 – 9:30 spoločné aktivity, tvorivé hry, motivované pohybové cvičenie
9:30 – 9:45 hygiena, desiata, príprava na pobyt vonku
10:30 – 11:15 pobyt vonku
11:15 – 12:30 hygiena, obed, ukladanie sa na spánok
12:30 – 15:00 spánok, prípadne oddych, postupné prebúdzanie
15:00 – 15:30 prezliekanie, hygiena, olovrant
15:30 – 17:00 voľná hra, maľovanie, kreslenie, odchod detí domov

Tento režim sa v minimálnej miere prispôsobuje ročným obdobiam, počasiu a akútnym potrebám detí.